10 Local Phrases To Know Before Your Vietnam Trip

1. Where are you? - Bạn đang ở đâu?

2.Thank You - Cảm ơn

3. Beautiful - Xinh đẹp

4. Toilet - Phòng vệ sinh

5. Where is the toilet? - Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

6. Restaurant - Quán ăn

7. Where is this? - Đây là đâu?

8. What is the price? - Giá bao nhiêu?

8. What is the price? - Giá bao nhiêu?

9. Let's go- Đi nào

10. Good morning - Buổi sáng tốt lành