5 Jungle Getaways From Delhi NCR

Jim Corbett National Park, Uttarakhand

Ranthambore National Park, Rajasthan

Kanha National Park, Madhya Pradesh

Gir National Park, Gujarat

Bandhavgarh National Park, Madhya Pradesh